Algemene Voorwaarden

Geldend voor FamilyColorBuffelrun & Buffelrun

1. Definities:
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Evenement: “FamilyColorBuffelrun” en/of “Buffelrun” welke wordt georganiseerd door de stichting Door Boerdonk Voor Boerdonk.
1.2 Organisator: stichting Door Boerdonk Voor Boerdonk, gevestigd te Erp waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich –al dan niet via een derde zoals bijv. de ouders, familie, vrienden, collega’s en/of kennissen- voor het Evenement heeft ingeschreven danwel mogelijk gebruikt maakt van een door hem of haar (al dan niet door verkrijging onder algemene titel) verkregen ticket tot deelname.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.
2. Deelname
2.1 Deelname aan het evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld. De verantwoording hiervoor ligt dan ook volledig bij de Deelnemer. Het inschrijfgeld dient tijdig te zijn voldaan (in elk geval minimaal 2 weken voor de datum van het Evenement) én de Deelnemer dient via PayLogic akkoord te zijn gegaan met deze Algemene Voorwaarden.
2,2 FamilyColorBuffelrun: De Deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan het Evenement FamilyColorBuffelrun indien de deelnemer de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt op het moment dat het Evenement plaats zal vinden. Bovendien dient de deelnemer minimaal te beschikken over zwemdiploma A. Ben je als deelnemer tussen de 6 en 8 jaar dan moet je daarnaast ook nog worden vergezeld door een volwassene welke met je mee loopt op het parcours. De maximum leeftijd is 14 jaar. In elk geval zal de ouder of wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk voorafgaand aan de deelname van het Evenement een verklaring dienen te ondertekenen waarin met de inschrijving én de deelname akkoord wordt gegaan. Bij het ontbreken óf twijfel over deze verklaring wordt deelname geweigerd. Deelname als volwassene aan de FamilyColorBuffelrun is eveneens toegestaan voor volwassene mits ze een deelnemer begeleiden in de leeftijd van 6-14 jaar. Deelnemers tussen 6-8 zijn verplicht zich te laten vergezellen door een volwassene!
2.3 Buffelrun Jeugd: De Deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan het Evenement Buffelrun indien de Deelnemer de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt op het moment dat het Evenement plaats zal vinden. Is de deelnemer in de leeftijd tussen de 12 en 16 jaar dan is het enkel mogelijk om in te schrijven in het startvak Jeugd. In dat geval is de Deelnemer enkel gerechtigd tot het lopen van een parcours van ongeveer 6 kilometer. Ook zal de ouder of wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk voorafgaand aan de deelname van het Evenement een verklaring dienen te ondertekenen waarin met de inschrijving én de deelname akkoord wordt gegaan. Bij het ontbreken óf twijfel over deze verklaring wordt deelname geweigerd. Deelname als volwassene aan de Buffelrun in het startvak Jeugd (12-16) is ook toegestaan mits de volwassene een deelnemer begeleid in die leeftijd van 12-16 jaar.
2.4 Buffelrun Volwassenen: De Deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan het Evenement Buffelrun indien de Deelnemer de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft bereikt op het moment dat het Evenement plaats zal vinden. Er is géén maximum leeftijd.
2.5 De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Zie ook 1.3 van de Algemene Voorwaarden.
2.6 Inschrijfgelden en/of administratie- of servicekosten onder welke benaming dan ook worden in geen enkel geval terugbetaald.
2.7 Het is de Deelnemer toegestaan zijn/haar rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Indien de Deelnemer daartoe besluit is de oorspronkelijke Deelnemer zelf verantwoordelijk om deze derde volledig op de hoogte te brengen van deze Algemene Voorwaarden én andere bijzondere voorwaarden aspecten. De derde kan en mag niet van de organisatie verwachten dat zij hiertoe over gaat en heeft in dat geval uitdrukkelijk zelf een plicht tot verkrijging van de noodzakelijke informatie. In elk geval accepteert deze derde door deelname aan het Evenement deze voorwaarden en bepalingen. Tevens zal deze derde niet tot het Evenement worden toegelaten als hij/zij niet de hiervoor genoemde verklaring ondertekent.
2. 8 Organisator kan op grond van bijzondere en/of uitzonderlijke redenen besluiten het Evenement géén of gedeeltelijk doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen enkele aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer en/of derde gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.
3. Media en Portretrecht
3.1 De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond de Buffelrun gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik de Organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de Buffelrun, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
4. Privacy en Persoonsgegevens
4.1 De persoonsgegevens worden door de Organisatie in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van zijn privacy op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, niet uitsluitend maar wel vooral met het doel om de inschrijving van en de deelname aan de Buffelrun te bevorderen en ter controle en ter handhaving van de naleving van de regels en handhaving van veiligheid.
4.2 De persoonsgegevens worden door de Organisator óók opgenomen in een bestand. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden verleent de Deelnemer uitdrukkelijk toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos bezwaar aan te geven per post óf per e-mail (zie buffelrun.nl voor contactgegevens), waarna de organisator het verder verstrekken van deze gegevens zal stopzetten. Reeds verstrekte gegevens kunnen en zullen niet worden vernietigd.
4.3 De Organisatie neemt dusdanige maatregelen dat de persoonsgegevens afdoende zijn beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De Organisatie bevordert hetgeen hierbij is bepaald eveneens ingeval bij de verwerking een externe verwerker is betrokken.
4.4 De Deelnemer verleent door zijn inschrijving dan wel door deelname aan het Evenement op voorhand toestemming te geven aan de Organisatie tot openbaarmaking van zijn naam (en indien van toepassing) wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
5. Afgelasting
5.1 De Organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Buffelrun geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de Organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.

Sponsoren

Intersport
VRI Nederland
Topcover
Vries Autoschade
Vast en Goed
Univor
Gevak
Vissers Ploegmakers
Masterpiece Financials
Vanderlande
Patrick Wetzel
Zon XP
Stow
XL Infra
Unicarriers
Kanters Bedrijven
Rabobank
Bavaria
van Boxtel
Spam Energy
Emte
ColdService
Noordkade Veghel
Lifestyle Center Laarbeek
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme