Algemene voorwaarden

Lees hieronder onze algemene voorwaarden

1. Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1
EVENEMENT: “Buffelrun” welke wordt georganiseerd door de stichting Door Boerdonk Voor Boerdonk.

1.2
ORGANISATOR: De stichting Door Boerdonk Voor Boerdonk, gevestigd te Erp, waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.3
DEELNEMER: De natuurlijke persoon die zich -al dan niet via een derde zoals bijvoorbeeld de ouders, familie, vrienden, collega's en/of kennissen- voor het evenement heeft ingeschreven, danwel mogelijk gebruik maakt van een door hem of haar (al dan niet door verkrijging onder algemene titel) verkregen ticket tot deelname.

1.4
OVEREENKOMST: De overeenkomst tot deelname van de deelnemer aan het evenement.

Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.

2. Deelname

2.1
Deelname aan het evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld. De verantwoording hiervoor ligt dan ook volledig bij de deelnemer. Het inschrijfgeld dient tijdig te zijn voldaan (in elk geval minimaal 1 week voor de datum van het evenement) én de deelnemer dient via de ticketprovider akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden.

2.2
Buffelrun: De deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan het evenement Buffelrun indien de deelnemer de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft bereikt op het moment dat het evenement zal plaats vinden. Er is géén maximum leeftijd.

2.3
De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Zie ook 1.3 van de algemene voorwaarden.

2.4
Inschrijfgelden en/of administratie- of servicekosten onder welke benaming dan ook worden in geen enkel geval terug betaald.

2.5
Het is de deelnemer toegestaan zijn/haar rechten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde. Indien de deelnemer daartoe besluit is de oorspronkelijke deelnemer zelf verantwoordelijk deze derde volledig op de hoogte te brengen van deze algemene voorwaarden en andere bijzondere voorwaarden of aandachtspunten c.q. aspecten. De derde kan en mag niet van de organisatie verwachten dat zij hiertoe over gaat en heeft in dat geval uitdrukkelijk zelf een plicht tot verkrijging van de noodzakelijke informatie. In elk geval accepteert deze derde door deelname aan het evenement deze voorwaarden en bepalingen. Tevens zal deze derde niet tot het evenement worden toegelaten als hij/zij niet de hiervoor genoemde verklaring ondertekent.

2.6
Organisator kan op grond van bijzondere en/of uitzonderlijk redenen besluiten het evenement géén of gedeeltelijk doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen enkele aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer en/of derde gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

3. Media en portretrecht

3.1
De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto's, beeldmateriaal en dergelijke waarop de deelnemer zichtbaar is. Met de inschrijving c.q. deelname gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van het evenement, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

4. Privacy en persoonsgegevens

4.1
De persoonsgegevens worden door de organisatie in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van zijn privacy behoorlijk en zorgvuldig verwerkt, niet uitsluitend maar wel vooral met het doel om de inschrijving van en de deelname aan het evenement te bevorderen en ter controle en ter handhaving van de naleving van de regels en handhaving van de veiligheid.

4.2
De persoonsgegevens worden door de organisator óók opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de deelnemer uitdrukkelijk toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens aan derden tot het verzenden van informatie. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos bezwaar aan te geven per post óf per e-mail (zie buffelrun.nl/contact. voor contactgegevens), waar de organisator het verder verstrekken van deze gegevens zal stop zetten. Reeds verstrekte gegevens kunnen en zullen niet worden vernietigd.

4.3
De organisatie neemt dusdanige maatregelen dat de persoonsgegevens afdoende zijn beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De organisatie bevordert hetgeen hierbij is bepaald eveneens in geval bij de verwerking een externe verwerker is betrokken.

4.4
De deelnemer verleent door zijn inschrijving dan wel door deelname aan het evenement op voorhand toestemming te geven aan de organisatie tot openbaarmaking van zijn naam (en indien van toepassing) wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

5. Afgelasting

5.1
De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan géén recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.

6. Aanwezigheid op parcours

6.1
Omwille van veiligheidsredenen is toegang tot het parcours en de aanwezige obstakels enkel en alleen toegestaan voor deelnemers aan het evenement en voor medewerkers van de organisatie. De organisatie kan toegang verlenen door óf speciale kleding (bijvoorbeeld duidelijk herkenbare veiligheidshesjes) of in aanwezigheid van de organisatie (zoals bijvoorbeeld in het geval van pers of andere media) het parcours te betreden. Mocht iemand buiten deze omstandigheden desondanks het parcours betreden dan zal deze door medewerkers van de organisatie worden verwijderd.